Regulamin sklepu

Regulamin sklepu on-line

ZAPOZNAJ SIE PRZED ZAKUPEM DIETY

REGULAMIN SKLEPU ON-LINE
www.greendietbuffet.pl

 1. Właściciel serwisu oznacza przedsiębiorcę Green Diet Buffet Małgorzata Bąk z siedzibą ul Wojska Polskiego 7/1, 25-364 Kielce,  NIP 959-09-27-316, REGON 291014462, posługujący się do kontaktu z Konsumentami adresem poczty e-mail diety@greendietbuffet.pl oraz telefonem o nr. +48 502 107 532
 2. Klient oznacza w przypadku osoby fizycznej osobę pełnoletnią i nieubezwłasnowolniona całkowicie. Klientem może być osoba prawna lub innej instytucja nie posiadającej osobowości prawnej. W ich imieniu zamówienia może składać osoba fizyczna posiadająca takie uprawnienia.
 3. Usługa oznacza usługę polegającą na przygotowaniu oraz dostarczeniu przez Właściciela serwisu na adres wskazany przez Klienta zamówionych przy pomocy serwisu green dietbuffet.pl pzez Klienta gotowych posiłków. W ramach usługi Właściciel serwisu oferuje zestawy posiłków składający się z:
  5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
  4 posiłków (II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
  3 posiłków (II śniadanie,obiad, kolacja)Posiłki są oferowane w wersjach:
  – standardowa,
  – wegetariańska,
  – cukrzycowa,
  – bezglutenowa,
  Każda z diet proponowana jest w wersji 1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal i 2000 kcal

§1
Umowa i Zamówienie

 1. Umowa zawierana jest za pomocą: kontaktu telefonicznego lub poprzez złożenie zamówienia przez stronę greendietbuffet.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie diety@greendietbuffet.pl lub poprzez wysłanie maila na adres e-mail: diety@greendietbuffet.pl
 2. Na odległość pomiędzy Klientem a Właścicielem serwisu. Po złożeniu przez klienta zamówienia system automatycznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Jeżeli zamówienia zostanie złożone w inny sposób potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane przez pracownika serwisu na wskazany przez Klienta adres e-mail, lub jeżeli nie będzie to możliwe potwierdzone będzie telefonicznie.
 3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-18.00; sobota 10:00-14:00
 4. Zamówienia złożone za pomocą poczty elektronicznej przyjmowane są i wprowadzane do systemu przez Właściciela serwisu w dni robocze w godzinach 7:00 – 18:00
 5. Na podstawie złożonego zamówienia klient zobowiązuje się do dokonania płatności za zamówione posiłki.
 6. Ze względu na przedmiot świadczonych usług klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu diety@greendietbuffet.pl
 7. Warunkiem zawarcia umowy oraz skorzystania z serwisu internetowego jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Klient przed złożeniem zamówienia potwierdza że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Właściciela serwisu w celu realizacji zamówienia.
 8. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach serwisu internetowego www.greendietbuffet.pl
 9. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać niezbędne dla realizacji zamówienia informacje:
  9.1. imię i nazwisko
  9.2. adres dostawy
  9.3. oczekiwaną godzinę dostaw
  9.4. telefon kontaktowy
  9.5. adres email
  9.6. rodzaj zamówionych posiłków
  9.7. ilość zamówionych posiłków
  9.8. ilość zadeklarowanych dni odbioru posiłków
  9.9. datę pierwszej dostawy;
  9.10. rodzaj płatności
 10. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach, uczuleniach lub alergiach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie klienta lub samopoczucie, a w szczególności:
  10.1. cukrzycy
  10.2. nietolerancji laktozy
  10.3. zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin lub powodujących zatrzymanie płynów w organizmie lub mających niekorzystny wpływ na trawienie,
  10.4. alergii i
  10.5. innych wykluczeniach pokarmowych
 11. W przypadku niewskazania przez Klienta informacji wymienionych w pkt 4.9, jak również jakichkolwiek innych przeciwwskazaniach do przyjmowania diety Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za efekty diety oraz za skutki jej zażywania.
 12. Umowa zawierana jest na czas określony i trwa przez ilość dni zadeklarowanych i opłaconych przez Klienta.
 13. Klient może dokonać zawieszenia usługi na określony czas, nie dłuższy niż 14 dni, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu drogą mailową do Właściciela serwisu w terminie co najmniej 2 dni przed dniem zawieszenia usługi. Czas trwania umowy i świadczenia usługi zostaje natychmiast po wznowieniu usługi przedłużony o ilość dni zawieszenia usługi.
 14. Zamówienie testowe dotyczące jednorazowej jednodniowej oferty, oferowane w cenie promocyjnej może być wykorzystane przez Klienta tylko jeden raz. Każde kolejne zamówienie Klienta musi dotyczyć dłuższego cyklu.

§2
Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane są polskich złotych oraz w kwotach brutto zwierających podatek VAT.
 2. Ceny znajdują się w zakładce zamówieniadieta@greendietbuffet.pl i przypisane są do poszczególnych towarów.
 3. Płatność za usługę może być dokonana w formie:
  5.1. Gotówkowej – w momencie odbioru pierwszego zamówienia
  5.2. Przy użyciu Karty Płatniczej – w lokalu na Wojska Polskiego 7/1
  lub
  5.3. Przelewu bankowego na konto prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A 48109025900000000131920103

 

§3
Sposób pakownia

 1. Posiłki pakowane są w plastikowe pojemniki i w takich są dostarczane do Klienta,. Pojemniki te nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed obróbką termiczną należy z pojemników usunąć folię ochronną.
 2. Pojemniki nie nadają się do podgrzewania w piecach standardowych.
 3. Posiłki zapakowane w pojemniki należy przechowywać w temperaturze 2-8 st. Celsjusza.
 4. Pojemniki są oznaczone nazwą posiłku (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz rodzajem diety

§4
Dostawa

 1. Dostawa jest organizowana na terenie miasta Kielc oraz powiatu kieleckiego
 2. Koszt dostawy na terenie Kielc wynosi:3 zł
 3. Koszt dostawy na terenie powiatu kieleckiego jest ustalany indywidualnie
 4. Termin dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem
 5. Dostawy dostarczane są od poniedziałku do soboty. Zamówienia na niedzielę dostarczane jest łącznie z zamówieniem sobotnim. Podobnie zamówienia na Święta dostarczane w dniu poprzednim.
 6. W przypadku płatności przelewem realizacja pierwszej dostawy następuje w terminie dwóch dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie Właściciela serwisu.
 7. W pozostałych sytuacjach dostawa jest realizowana w zależności od terminu przyjęcia zamówienia:
  1.7.1. Zamówienia przyjęte do godz.12.00 będą realizowane najwcześniej następnego dnia roboczego
  1.7.2. Zamówienia przyjęte po godz. 12.00 będą realizowane najwcześniej po drugiego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia
 8. Nieodebranie posiłków przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu oznacza rezygnację przez Klienta ze świadczenia usługi w danym dniu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się od Właściciela serwisu zwrotu wartości za nieodebrane zamówienia. Jednocześnie Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie zamówienie.

§5
Reklamacje

 1. Rozróżnia się wady ilościowe i jakościowe.
 2. Wada ilościowa to niezgodność z zamówieniem ilości poszczególnych posiłków dostarczonych Klientowi.
 3. Wada jakościowa polega na nieodpowiedniej jakości opakowaniu produktu lub nieodpowiedniej jakości posiłku
 4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych klient ma prawo złożyć reklamację.
 5. Sposób złożenia reklamacji
  1.5.1. W formie elektronicznej na adres email: dieta@greendietbuffet.pl
  1.5.2. W formie telefonicznej pod nr. tel. +48 534 410 522, również w formie SMS
 6. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1.6.1. Dane Klienta – imię, nazwisko, adres email, telefon
  1.6.2. Datę oraz godzinę dostarczenia zamówienia
  1.6.3. Opis przedmiotu reklamacji w miarę możliwości wykonanie zdjęć reklamowanego produktu.
  1.6.4. Żądanie klienta
 7. Reklamacja powinna być zgłoszona w dniu otrzymania posiłku, przy czym wada ilościowa w terminie do 2 godzin od momentu otrzymania zamówienia a wada jakościowa najpóźniej w terminie do 12 godzin od otrzymania posiłku.
 8. W przypadku zamówienia realizowanego na niedzielę lub w Święta – w przypadku opisanym w pkt 7.5, wada jakościowa powinna być zgłoszona najpóźniej kolejnego dnia od otrzymania posiłku, w terminie nie dłuższym niż 36 godzin od otrzymania zamówienia.
 9. Właściciel serwisu rozpatruje reklamację w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz poinformuje Klienta w formie mailowej lub telefonicznej o sposobie jej rozpatrzenia
 10. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała pomimo stosowani diet będących przedmiotem umowy. W szczególności nie może to stanowić podstawy do złożenia reklamacji

 

§6
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Bąk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Green Diet Buffet Małgorzata Bąk
 2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów.
 3. Jeżeli Klient wyrazi zgodę jego dane osobowe i teleadresowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.
 4. W przypadkach i na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa klient po kontakcie z Właścicielem serwisu ma prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem serwisu w tym utratę danych, jeżeli nastąpiły one wskutek działania siły wyższej czy zdarzeń losowych. W szczególności dotyczy to problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 8. Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdują się na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Uwaga: w posiłkach mogą się pojawić śladowe ilości glutenu!